Doanh nghiệp Công nợ là gì? Cách nâng cao hiệu quả quản lý công nợ

27
th 09

Công nợ là gì? Cách nâng cao hiệu quả quản lý công nợ

Công nợ luôn là vấn đề có tính chất thường trực đối với Nhà nước, do nhu cầu chi tiêu lớn vượt quá nguồn thu từ nền kinh tế hằng năm. Vậy bạn hiểu gì về công nợ và có những cách gì để nâng cao hiệu quả quản lý công nợ?

1. Công nợ là gì?

 

Công nợ (nợ công) là khoản nợ phải hoàn trả, bao gồm: khoản gốc, lãi, phí và chi phí khác có liên quan tại một thời điểm, phát sinh từ việc đi vay hoặc bảo lãnh khoản vay của Chính phủ và chính quyền địa phương (nếu có) một quốc gia theo quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế.

Công nợ là gì?

Nợ công phát sinh từ các khoản vay trong nước và vay nước ngoài thông qua việc Chính phủ hay chính quyền địa phương phát hành công cụ nợ hay ký kết thỏa thuận vay. Các hình thức vay nước ngoài của chính phủ bao gồm:

+ Vay hỗ trợ phát triển chính thức (vay ODA) là khoản vay nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam từ nhà tài trợ là chính phủ nước ngoài, tổ chức tài trợ song phương, tổ chức liên quốc gia hoặc tổ chức liên chính phủ.

+ Vay ưu đãi là khoản vay có điều kiện ưu đãi hơn so với vay thương mại, tuy nhiên thành tố ưu đãi chưa đạt đến tiêu chuẩn của vay ODA.

+ Vay thương mại là khoản vay theo điều kiện thị trường, không có ưu đãi.

2. Các cách nâng cao hiệu quả quản lý công nợ

 

Để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn vay vốn, cần xác định rõ mục tiêu tăng cường quản lý và các giải pháp cụ thể sau:

- Quản lý chặt chẽ nợ công, nhất là các khoản vay mới. Nợ công chỉ sử dụng cho đầu tư phát triển, xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế xã hội quan trọng, thiết yếu theo quy hoạch. Rà soát, thẩm định, đánh giá tác động lên nợ công của các chương trình, dự án sử dụng vốn vay của Chính phủ, vốn vay được Chính phủ bảo lãnh và vốn vay của chính quyền địa phương ngay từ khâu phê duyệt chủ trương đầu tư bằng nguồn vay vốn.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, bảo đảm hiệu quả đầu tư, chất lượng công trình và theo đúng quy định của pháp luật. Chủ động ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Các cách nâng cao hiệu quả quản lý công nợ

- Tiếp tục cơ cấu lại nợ công theo hướng tăng tỷ trọng vốn vay dài hạn (các khoản vay mới cho đầu tư phát triển, kể cả vay cho mục tiêu cơ cấu lại khoản nợ, danh mục nợ chủ yếu phải có kỳ hạn từ 5 năm trở lên) để giảm áp lực nợ trong ngắn hạn; Đẩy mạnh triển khai các nghiệp vụ quản lý và xử lý rủi ro đối với danh mục nợ công; Thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu chính phủ.

- Quản lý chặt chẽ các khoản vay có bảo lãnh của Chính phủ theo hướng siết chặt điều kiện cấp bảo lãnh, không mở rộng diện, chọn lọc có mục tiêu ưu tiên, tiến tới thu hẹp bảo lãnh Chính phủ và kiểm soát việc bảo đảm trả nợ đối với các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh; đối với cho vay lại theo hướng tăng dần tỷ lệ cho vay lại, giảm dần tỷ lệ cấp phát và thu đủ nợ đối với khoản vay Chính phủ vay về cho vay lại.

- Tăng cường trách nhiệm, phối hợp giữa các cơ quan chủ quản trong việc tổ chức thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn vay. Đồng thời, xây dựng cơ chế phối hợp và có hệ thống giữa các bộ, ngành trong công tác quản lý nợ nhằm tăng cường trao đổi thông tin cũng như phối hợp trong triển khai thực hiện.

- Tiếp tục nghiên cứu đề xuất mô hình đổi mới tổ chức quản lý nợ theo hướng hiện đại và từng bước phù hợp với thông lệ quốc tế. Tiếp tục điều chỉnh và sắp xếp lại một cách hợp lý cơ cấu tổ chức quản lý nợ trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, bảo đảm sự phân công đúng người, đúng việc tránh chồng chéo, trùng lặp.

   Để công nợ theo hướng an toàn, bền vững, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô; tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính, bài viết đưa ra khái niệm công nợ và một số phương pháp nâng cao quản lý công nợ. 

>>> Xem thêm các bài viết:

 

TIN LIÊN QUAN